Summary Date: August 11, 2020

Registered Students

0
Students In School

0
Students Taken MDM

0
Registered Teachers

35
Teachers In School

0
Student's Detail Teacher's Detail
School Name Students Present Mid Day Meal Teachers Present
GOVT MS KANDI 0 0 0 0 0
GOVT BUNIYADI KUSAHA 0 0 0 0 0
GOVT BUNIYADI SEMORA 0 0 0 0 0
GOVT KPS CHECHARIYA 0 0 0 0 0
GOVT MS JAYNAGARA 0 0 0 0 0
GOVT MS KHAROUNDHA 0 0 0 0 0
GOVT MS RANADIH 0 0 0 0 0
GOVT MS SARKI 0 0 0 0 0
GOVT MS SUNDI PUR 0 0 0 0 0
GOVT PS BAHERAWA 0 0 0 0 0