Summary Date: August 11, 2020

Registered Students

205
Students In School

0
Students Taken MDM

0
Registered Teachers

32
Teachers In School

0
Student's Detail Teacher's Detail
School Name Students Present Mid Day Meal Teachers Present
BAL SHRAMIK VIDYALYA 0 0 0 0 0
GOVT MS ARANGI 0 0 0 0 0
GOVT MS KANYA TORELAWA 0 0 0 0 0
GOVT MS KHARAUNDHI 0 0 0 0 0
GOVT PS HARIYARI 0 0 0 0 0
GOVT UMS CHANDANA 0 0 0 0 0
GOVT UPG HS AMRORA 0 0 0 0 0
GOVT UPG HS BHALUHI 0 0 0 0 0
GOVT UPG+2 HS RAJI 0 0 0 16 0
KGBV KHAROUNDHI 205 0 0 12 0