Summary Date: September 18, 2020

Registered Students

0
Students In School

0
Students Taken MDM

0
Registered Teachers

516
Teachers In School

0
Student's Detail Teacher's Detail
School Name Students Present Mid Day Meal Teachers Present
ADARSH ARAKSHI M.S.GOLMURI, J1 0 0 0 0 0
ADIVASI KALYAN M.S.ULIDIH,MANG 0 0 0 0 0
ANUGRAH M.S.MANGO, J1 0 0 0 0 0
BAGANSHAHI URDU P.S.MANGO, J1 0 0 0 0 0
BAL VIKASH P.S.ULIYAN KADMA,J2 0 0 0 0 0
BUNIYADI S.CHHOTA GOVINDPUR,J2 0 0 0 0 0
CENTRAL KARIMIA HIGH SCHOOL SA 0 0 0 20 0
D.B.M.S.GIRLS H.S. B.H AREA KADMA 0 0 0 18 0
DPEP NPS BAHARDARI 0 0 0 0 0
DPEP NPS BIRSANAGAR H.TOLI 1B 0 0 0 0 0